О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-385 от 14.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на „Солар Асет“ ООД  изработване на ПУП-ПРЗ за поз.имот с идентификатор 27382.92.10 по КК гр.Елхово.