О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-392 от 20.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на “МАРГАРИТА“ ЕООД изработване на КПИИ за „Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 05520.79.12“ в ПИ 05520.79.12 по КККР на с.Борисово.

Предложение за изработване на проект на ПУП