О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 608/1/ от 20.06.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-1532 и УПИ XII- за озеленяване и спортни площадки в кв.101 по ПУП на гр. Елхово, поземлени имоти 27382.500.1532 по КК на гр.Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП