О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-614 /1/ от 23.06.2022 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП –  ПР  на УПИ  V-158,  УПИ І-159 , УПИ ХV-162, кв. 16а и УПИ VІ-158 , УПИ VІІ-151 в  кв.16 по плана на с. Лалково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП