Решение № СЗ-47-ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

С Решение № СЗ-47-ЕО/2022 г. се прецени, че не е необходимо извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 50 MW“ в имот №21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово и имот № 27382.20.280 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово, при прилагането на който, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Мотиви към решението