О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-650/1/ от 29.06.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-125 и УПИ X- 125в кв.14 по плана на с.Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП