О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-402 от 22.06.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Дойчо Трифонов Ангелов изработване на КПИИ за „ЗА производствена, складова, търговска дейност и фотоволтаици“ в УПИ II-96 ,кв.15 по плана на с.Борисово.

Проект за изменение на ПУП