О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че с Решение № 347/30/9 от 23.06.2022 год. на Общински съвет – Елхово е разрешено на „НВ-Проджект“ ООД изработване на ПУП-ПРЗ за поз.имот с идентификатор 58801.57.12, местност „Юришки гробища“ по КК , като се образува УПИ I-57.12 с отреждане „За фотофоволтаична електроцентрала“ с. Пчела.