Тридесето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 30

На тридесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.06.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за извънредно заседание на  общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол на 11.07.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.,,Жорж Папазов’’18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК  01.08.2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
339/30/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация-гр.Ямбол, което ще се състои на 11.07.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – гр.Ямбол с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК  01.08.2022г., както следва:

         По точка 1. Съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и чл.6.4(д) от Договора между АВиК и „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, Асоциацията по ВиК, съгласува „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година’’.

         – ПРОТИВ.

         По точка 2: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2023г. в размер на 25000лв. (двадесет и пет хиляди лева).

         – ЗА.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
340/30/2/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово одобрява Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово за отдели както следва:

с. Вълча Поляна  

отдел 378 ,,а“ – 450 пл. м3 дърва за огрев

отдел 378 ,,г“ – 630 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,в“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,ж“ – 410 пл. м3 дърва за огрев

 1. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за маркиране и добив на дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска собственост за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
341/30/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2  от Закона за горите и  чл. 5 ал.1, т.2 и  ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово,  разрешава добив на дърва за огрев от горските територии – общинска собственост  в следните землища и отдели:                   

с. Вълча Поляна  

отдел 378 ,,а“ – 450 пл. м3 дърва за огрев

отдел 378 ,,г“ – 630 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,в“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,ж“ – 410 пл. м3 дърва за огрев

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 840 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. за промишлени нужди в кв.60 по Плана за регулация и застрояване на с. Кирилово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
342/30/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 9. „Дворно място с площ 840 кв. м. съставляващо УПИ ІІІ-общ. за пром. нужди в кв. 60 по плана на с. Кирилово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ:

         дворно място с площ 840 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ ІІ-общ. за промишлени нужди,  изток – улица, юг – улица и запад – УПИ ІV-общ. за промишлени нужди и УПИ V-общ. за промишлени нужди.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Кирилово.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 610 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-общ. за промишлени нужди в кв.60 по Плана за регулация и застрояване на с. Кирилово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
343/30/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 10. „Дворно място с площ 610 кв. м. съставляващо УПИ ІV-общ. за пром. нужди в кв. 60 по плана на с. Кирилово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         дворно място с площ 610 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ V-общ. за промишлени нужди,  изток – УПИ ІІІ-общ. за промишлени нужди, юг – улица и запад – улица.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Кирилово.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 2 200 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 38 по плана на с. Борисово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
344/30/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 11. „Дворно място с площ 2 200 кв. м. съставляващо УПИ VІІІ-общ. в кв. 38 по плана на с. Борисово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 2 200 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 38 по плана на с. Борисово, при граници на североизток – УПИ VІІ-общ., югоизток – улица о. т. 146 – 147, югозапад – улица с о. т. 111 – 147 и северозапад – УПИ І-общ. на Янка Георгиева Тенева и Димитър Георгиев Янчев собственици с нот. акт № 96, том І, рег. № 673, нот. дело № 91 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 136, том 3, дело № 411/2022 г., вх. рег. № 737 от 27.05.2022 г., дв. вх. № 735 на масивна жилищна сграда със застроена площ 56,00 кв. м. и второстепенна постройка със застроена площ 15,00 кв. м. находящи се в УПИ VІІІ-общ. в кв. 38 по плана на с. Борисово, които съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-42/07.06.2022 г. на Главния архитект на община Елхово не подлежат на премахване и забрана за ползване.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Борисово.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1003 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
345/30/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 12. „Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1003 по КККР на гр. Елхово с площ 307 кв. м.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1003 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Иван Николов № 4, площ : 307 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 1003, кв. 60, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.1002, 27382.500.7049, 27382.500.1005, 27382.500.1001, на Христо Иванов Гинев собственик с нот. акт № 192, том V, рег. № 10076, нот. дело № 811 от 2020 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 120, том VІІІ, дело № 1058/2020 г., вх. рег. № 2063 от 01.12.2020 г., дв. вх. № 2058 и нот. акт № 11, том V, рег. № 7091, нот. дело № 628 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 75, том VІ, дело № 819/2021 г., вх. рег. № 1570 от 23.08.2021 г., дв. вх. № 1563 на дюкянски помещения съставляващи сграда с кадастрален идентификатор 27382.500.1003.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на сградата – сграда за търговия, със застроена площ 70 кв. м. на 1 етаж, построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1003 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, която съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-41/07.06.2022 г. на Главния архитект на община Елхово не подлежи на премахване и забрана за ползване.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово.

ОбС РЕШИ:
346/30/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 302 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9Б, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7119, 27382.500.4007, 27382.500.4008, 27382.500.4009, 27382.500.4010, 27382.500.4005, на стойност 3 320,00 лв., без ДДС.

1.2. 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници на североизток – улица о. т. 45а – 43а, на изток – ПИ ІІ-137, на юг – ПИ VІІ-138 и ПИ VІІІ-139 и на северозапад ПИ ІІІ-148. на стойност 2 380,00 лв., без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово ул. Арда, площ : 193 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : 27382.500.2718, номер по предходен план : 2718, кв. 142, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9919, 27382.500.7027, 27382.500.2719, 27382.500.7025, 27382.500.9918. на стойност 2 120,00 лв., без ДДС.

1.4. 180/2990 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 990 кв. м. съставляващо поземлен имот ХVІІ-370 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.Х.1988 г., при граници на север – ПИ 371 и ПИ 372, на изток – ПИ 373, на югоизток – улица о. т. 151 – о. т. 153 – о. т. 155, на югозапад – ПИ 360 и ПИ 368 и на запад улица о. т. 143 – о. т. 148 – о. т. 150. на стойност 1 260,00 лв., без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.2 и 1.4 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1 и 1.3 след провеждане на търг да сключи договори за покупко-продажба и за имотите по т. 1.2 и 1.4 да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договори за покупко-продажба.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване)  за поземлен имот с идентификатор 58801.57.12 по КККР на с. Пчела. местност „Юришки гробища“ община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
347/30/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентефикатор 58801.57.12 местност „Юришки гробища“ по КК, като се образува УПИ I-57.12 с отреждане „За фотофовлтаична електроцентрала“ с. Пчела, общ. Елхово.

 Проектът за ПУП следва да се изготви съобразно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ за имот с идентефикатор 58801.57.12, местност „Юришки гробища“ с. Пчела, общ. Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награждаване на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ: 
348/30/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово награждава:

1.Диан Ангелов Гинчев, VІІІ а клас, ПГ”Св. Кл. Охридски” Елхово – 300.00 лв.

2.Димитър Антонов Маджаров, VІІІ а клас, ПГ”Св. Кл. Охридски” Елхово – 300.00 лв.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

ОбС РЕШИ:
349/30/11/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.20 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, отпуска финансово подпомагане в размер на 2000.00 лв. на Д. З. С. с подадено заявление с вх. № 761/10.06.2022., съгласно приложение № 1

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/