О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-549(2) от 04.07.2022

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-21 от 04.07.2022г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на  ПУП – ПР за ПИ I-81, X-80 и IX-79, кв.12 поз. имот с идентификатор 73328.501.147 по КК на с.Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-596 /2/ от 04.07.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ –19  от 04.07.2022 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП – ПР на  с.Маломирово, кв.18 за УПИ ХІІ-143, УПИ ХІІІ-133 и УПИ ІІ-134.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел “ТСУС” при община Елхово.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-528 / 2 /от 04.07.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ –20  от 04.07.2022 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на Контактна зона при ГКПП „Лесово- Хамзабейли“, кв.2,  УПИ ХІІ-502.44на с.Лалково, кв.13 за УПИ ХІ-213, УПИ ХІІ-211 и УПИ Х-200 е изложен в отдел “ ТСУС” на община  Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-556(2) от 04.07.2022г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-22 от 04.07.2022г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП – ПР за ПИ I-131, III-163, IV-164, VII167, VIII-168 и IX-162 в кв.18 по плана на с. Борисово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-562(2) от 04.07.2022

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-23 от 04.07.2022г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на  ПУП – ПР за УПИ II- за автосервиз и УПИ I- Цех ЗХЕ в кв.7  по плана на гр. Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.