О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-682 /1/ от 08.07.2022 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен  проект за изменение на ПУП –  ПР  на УПИ  V-за жил.строителство и УПИ ІV- хотел и ресторант в  кв.121 по плана на гр.Елхово / поз.имот с идентификатор 27382.500.1763 по КККР на гр.Елхово/.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община  Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП