О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-713 /1/ от 18.07.2022 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП –  ПР  на УПИ  V-11 и УПИ ІV- 10 в  кв.6 а по плана на с. Пчела.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ,  в 14-дневен  срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП