О Б Я В А

Община Елхово обявява открит обществен достъп до Проект на  Програма за опазване на околната среда на Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г., изготвена на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.  

Информацията е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица, в сградата на Община Елхово – ул. “Търговска“ № 13, стая 17 и на интернет страницата на Община Елхово на адрес: www.elhovo.bg

За период от един месец от публикуване на настоящата обява, заинтересованите лица могат да направят писмено своите препоръки, предложение и становища по проекта на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на e-mail: g.kalkandzhieva@elhovo.bg

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г.