О Б Я В А

Община Елхово обявява открит обществен достъп до Проект на  Програма за управление на отпадъците на Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г., изготвена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците.         

Информацията е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица, в сградата на Община Елхово – ул. “Търговска“ № 13, стая 17 и на интернет страницата на Община Елхово на адрес: www.elhovo.bg

За период от един месец от публикуване на настоящата обява, заинтересованите лица могат да направят писмено своите препоръки, предложение и становища  по проекта на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на e-mail: [email protected]

Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Елхово (ПООС) за периода 2021-2028 г.

 Анализ-приложение към Програмата за управление на отпадъците