О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-756/1/ от 28.07.2022 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП –  ПР на УПИ ІV-БНБ, УПИ V- за спортна площадка и УПИ ІХ – за трафопост в  кв. 63 по плана на гр. Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение ПУП-ПР