О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02- 734/ от 25.07.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ I-127,II-128 и IV-126 в кв. 13 по плана на с. Трънково

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово .

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение ПУП-ПР