О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02- 751/ от 28.07.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, поз. имот с идентификатор 27382.92.10 по КК гр. Елхово

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение ПУП-ПРЗ