О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-491 от 01.08.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на „Зенистрой инженеринг“ ЕООД изработване на КППИ за „Фотоволтаична система за собствени нужди и продажба“.

Предложение за изменение на ПУП-ПР