О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 786/ от 03.08.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поз.имот с идентификатор 58801.57.12, местност „Юришки гробища“ по КК , като се образува УПИ I-57.12 с отреждане „За фотофоволтаична електроцентрала“ с. Пчела.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за ПУП-ПРЗ