Тридесет и първо заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 31

На тридесет и първото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.07.2022 г. от 9:00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………….

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
350/31/1/ Общински съвет – Елхово:

 На основание  чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 33 ал. 2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2022 г. съгласно Приложение № 1, № 2 и № 3.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
351/31/2/ Общински съвет – Елхово:

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 309/28/1, раздел VІІ, т. 14 по Протокол № 28 от 14.04.2022 г. променя разпределение на преходен остатък от средства по ПМС 326/2021 г., както следва:  

14.1. Ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи – било 40 000 лв., става 33 420 лв.
14.3. Осигуряване достъп на специализирани автомобили до здравни услуги по улици, гр. Елхово – било 100 000 лв., става 102 542 лв.
14.4. Изграждане зона за отдих в ПИ с идент. 27382.500.9529 – било 55 503 лв., става 81 636 лв.
14.5. Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии – било 58 538 лв., става 11 443 лв.
14.8. Закупуване на ехокардиограф за „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД – било 0 лв., става 25 000 лв.

Решението в останалата си част по т. 14 остава непроменено.

ІV. На основание чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи на МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово – 25 376 лв., в т.ч.  Закупуване на мамограф (първа вноска).

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава приходите от продажба на строителни материали – павета втора употреба в размер на 150 000 лв. да се използват за реализацията на обект: Текущ ремонт ул. “Чаталджа“ в участъка от ул. “Царибродска“ до ул. “Морава“ и ул. “Булаир“ в участъка от ул. “Царибродска“ до ул. “Морава“.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
352/31/3/ Общински съвет – Елхово:

 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Елхово приема Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово, както следва:

 • 1. В РАЗДЕЛ ІІІ. „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, чл. 22, ал. 1 се изменя по следния начин:

Било: Чл. 22 /1/ /изм. с решение 731/33/5/ от 28.07.2006г.; изм. с решение № 126/11/2/ от 19.06.2008г.; изм. с решение № 420/33/5/  от 24.03.2010г./ Лицето ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 40 лв.

Става: Чл.22 /1/ Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 50 лв.

 • 2. В Приложение № 1 „Цени на услуги, предоставяни от общината, които не са уредени с нормативни актове“, т. 52 се изменя по следния начин:

Било:

52. Погребални услуги:

– изкоп на гроб -15.00 лв.

– оформяне на гроб – 5.00 лв.

– поставяне на дъски и материали – 5.00 лв.

– загробване – 5.00 лв.

– поддържане на гроб – годишно – 30.00 лв.

– за ползване на катафалка от града до гробищния парк – 5.00 лв. с включен ДДС

 /доп. с решение № 234/17/5/ от 28.01.2009 г./

– ползване на ритуална зала в гробищен парк от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал

/прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5 – от 23.07.2008 г./ 

– ползване на ритуалчика на общината от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал

/прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5  – от 23.07.2008 г. и изм.- с решение № 175/14/3/ на ОбС-Елхово-Протокол № 14, т. 3 – от 10.10.2008 г./

 

Става:

52. Погребални услуги:

– изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, поставяне на дъски и материали, загробване – 45.00 лв.

– изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, поставяне на дъски и материали, загробване, осигуряване на ковчег и надгробен знак – 45.00 лв. + цената на ковчега и надгробния знак по себестойност, съгласно фактура   

– Поддържане на гроб – годишно – 30.00 лв.

– За ползване на катафалка от града до гробищния парк – 5.00 лв. с включен ДДС

 – Ползване на ритуална зала в гробищен парк от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал  

 – Ползване на ритуалчика на общината от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал
/прието с решение № 148/12/5/ по Протокол № 12,  т.5  – от 23.07.2008 г. и изм.- с решение № 175/14/3/ на ОбС-Елхово-Протокол № 14, т. 3 – от 10.10.2008 г.

 • 3. В РАЗДЕЛ ІІІ. „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, чл.21, ал.7 се изменя по следния начин:

Било: Чл. 21 /7/ /изм. с решение № 148/12/5/ от 19.06.2008 г./ За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 1,00 лв.

Става: Чл.21 /7/  За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 2,00 лв.

II. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет-Елхово да удостовери съдържанието на Наредбата.

III. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет-Елхово да публикува направените допълнения и изменения на Наредба № 7 на интернет страницата на община Елхово.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
353/31/6/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка чл.131, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесии, Общински съвет – Елхово одобрява Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2021год.

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида” АД
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
354/31/7/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ, чл. 221, т. 4, т. 7, т. 10 и т. 11 от ТЗ и чл. 33 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово за реда и условията за упражняване правата на община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Комплекс Колхида“АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 08 август 2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала в адреса на седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 22 август 2022 г. на същото място и същия час, по следния начин:

ТОЧКА ПЪРВА: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите, както следват:

1.1. изпълнителният директор Ангел Лазаров СТУМБОВ с ЕГН *********** като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото.

1.2. адвокат Пламен МАКАВЕЕВ Иванов с ЕГН *********** от САК – за проверяващ легитимацията на явилите се акционери и за длъжностно лице-Секретар – протоколчик на протичане и взетите решения от акционерите на Общото събрание и

1.3. Цветан Николов ГЕРОВ с ЕГН *********** – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на  Общото събрание. – ПРОТИВ

ТОЧКА ВТОРА: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 г. – ПРОТИВ

ТОЧКА ТРЕТА: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г. и съпътствуващите го документи, като ГФО на дружеството съгласно изменението на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗСч., считано от 01.01.2019 г. не подлежи на задължителен финансов одит – ПРОТИВ

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Общото събрание освобождава от отговорност за 2021 година членовете на Съвета на директорите – ПРОТИВ

ТОЧКА ПЕТА: Общото събрание възлага на новоизбраният изпълнителен директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО за 2021 година на дружеството- ПРОТИВ.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Опрощаване на публично вземане по молба за опрощаване до Президента на Република България с вх.№ 94-05-36/10.06.2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончевпредседател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
355/31/8/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, чл.8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, Общински съвет-Елхово изразява отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания на З.Й. по подадена негова молба с вх.№ 94-05-36/10.06.2022 г.,  което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на право на ползване върху части от недвижими имоти – общинска собственост в землището на с. Голям Дервент.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
356/31/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” бъдат допълнени позиции № 1. „Учредяване право на ползване върху 1 042 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 15730.12.20 по КККР на с. Голям Дервент.“ и № 2. „Учредяване право на ползване върху 217 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 12, ал. 1, т. 1 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди право на ползване върху 1042/21502 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК целия с площ 21 502 кв. м., местност „Каракачански колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 012020, при съседи : 15730.188.1, 15730.12.18, 15730.12.19, 15730.12.21, 15730.12.127, 15730.12.22, попадащи в площ „Иглика“ на „Болкан минералс дивелъпмънт“ ЕООД гр. София, съгласно Решение № 372/10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, Договор от 07.11.2017 г. и Допълнително споразумение № 2 от 22.02.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово, за срок до 03.05.2024 г.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, чл. 25, ал. 1, ал. 3 т. 5, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди право на ползване върху 217/55350 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК целия с площ 55 350 кв. м., местност „Каракачански колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 012022, при съседи – 15730.188.1, 15730.12.20, 15730.12.21, попадащи в площ „Иглика“ на „Болкан минералс дивелъпмънт“ ЕООД гр. София, съгласно Решение № 372/10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, Договор от 07.11.2017 г. и Допълнително споразумение № 2 от 22.02.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и села Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, община Елхово, за срок до 03.05.2024 г.  
 4. Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за определяне цената на правото на ползване на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти – общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
357/31/10/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, чл. 2, ал. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, Общински съвет – Елхово разрешава да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 години следните недвижими имоти публична общинска собственост представляващи :

1.1. Стая по приложена схема със самостоятелен вход, представляваща 15,74/344 кв. м. ид. ч. находяща се на първи етаж в югозападната част на сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. Цар Калоян № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1391, със застроена площ от 344 кв. м., брой етажи 3, предназначение – административна, делова сграда;

1.2. Стая по приложена схема, представляваща 10,59/112 кв. м. ид. ч. находяща се в североизточната част на сграда с идентификатор 27382.500.7691.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Елхово ул. Ангел Вълев, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.7691, със застроена площ от 112 кв. м. , брой етажи 1, предназначение – друг вид обществена сграда,

на Областна дирекция на МВР – Ямбол за прием на граждани в населените места на Община Елхово от младши полицейски и полицейски инспектори по линия на Териториално обслужване на населението на територията обслужвана от Районно управление – Елхово.

2. На основание чл. 13, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор.

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
358/31/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

         1.1. Дворно място с площ 840 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ ІІ-общ. за промишлени нужди,  изток – улица, юг – улица и запад – УПИ ІV-общ. за промишлени нужди и УПИ V-общ. за промишлени нужди, на стойност 8 400,00 лв., без ДДС.

1.2. Дворно място с площ 610 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ V-общ. за промишлени нужди,  изток – УПИ ІІІ-общ. за промишлени нужди, юг – улица и запад – улица, на стойност 6 100,00 лв., без ДДС.

1.3. Дворно място с площ 2 200 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 38 по плана на с. Борисово, при граници на североизток – УПИ VІІ-общ., югоизток – улица о. т. 146 – 147, югозапад – улица с о. т. 111 – 147 и северозапад – УПИ І-общ., на стойност 15 400,00 лв., без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1003 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Иван Николов № 4, площ : 307 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 1003, кв. 60, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.1002, 27382.500.7049, 27382.500.1005, 27382.500.1001, на стойност    7 700,00 лв., без ДДС.

 1. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1 и 1.2 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба и за имотите по т. 1.3 и 1.4 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г. на Общински съвет – Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
359/31/12/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 62, ал.2  от АПК, Общински съвет – Елхово допуска поправка на очевидна фактическа грешка  в т.1  на Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г., като диспозитива на решението следва да бъде следният:

I. На основание чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг на 10000/26426 кв.м ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2571 по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв. 5 по последния регулационен план на гр. Елхово и представляващи участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр. Елхово от „Геострой –инженеринг“ ЕООД  за срок от пет стопански години с начална годишна наемна цена в размер на 276,90лв, съгласно т.5 /за растениевъдна  продукция-27,69лв/дка за година/ от Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 2. В останалата си част Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г. на Общински съвет – Елхово остава непроменено.

 13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем чрез публичен търг на поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.9696  по КК на гр. Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв. 5 по последния регулационен план на гр. Елхово за срок от  пет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
360/31/13/ Общински съвет – Елхово:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг на поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор №27382.500.9696, площ 162180кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана при граници на имота: 27382.500.7347, 27382.500.9697, 27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382500.9682, 27382.500.9683, 27382.500.9684, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9687, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9690, 27382.500.9691, 27382.500.9692, 27382.500.9693, 27382.500.9694, 27382.500.9695, 27382.500.9611, 27382.500.7201, 27382.500.2571

за срок от  пет стопански години с начална годишна  наемна цена  в размер на 4490, 76лв., съгласно т. 5 /за растениевъдна  продукция – 27,69лв/дка за година/ от Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

II. На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, въз основа на резултатите от търга упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на общинския имот.

 14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на части от недвижими имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
361/31/14/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.2, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елхово обявява недвижими имот частна общинска собственост, както следва:

–  част от едноетажна масивна сграда – Кметство, цялата със застроена площ от 113 кв.м., построена в парцел за общ. нужди, селсъвет и културен дом в кв. 11 по плана на село Добрич, одобрен със Заповед № 2945/27.V.1952 г., съставляваща югозападна стая № 2 със застроена площ от 11,45 кв.м. с Кич=0,12=0,81 кв.м. от общите части на сградата, при граници на стаята: югоизток – коридор, югозапад – дворно място, северозапад – дворно място, североизток – стая № 1.

–  част от първи и част от втори етаж на двуетажна административна сграда – Кметство със застроена площ от 141 кв.м., построена през 1984 г. в имот № 251, парцел VІІ – клубове на обществени организации в кв. 23 по плана на село Мелница, одобрен със Заповед № 11/10.ІІ.1986 г., състояща се от две стаи на първи етаж: стая № 1 със застроена площ 6,15 кв.м., при граници на стаята: изток – дворно място, запад – коридор, север – стълбище, юг – стая № 2 и стая № 2 със застроена площ 10,25 кв.м. при граници на стаята: изток – дворно място, запад – коридор, север – стая № 1, юг – помещения на кметството, стая № 2 на втори етаж със застроена площ 18,05 кв.м. при граници на стаята: изток – дворно място, запад – коридор, север – тоалетна, юг – стая № 3 с Кич =0,16=13,40 кв.м и югоизточна стая № 3 на втори етаж със застроена площ от 10,44 кв.м. при граници на стаята: на изток – дворно място, запад – коридор, север – стая № 2 и юг – дворно място, с общ Кич=0,12=10,04 кв.м.

– част от първи и част от втори етаж на двуетажна масивна сграда – Читалище цялата със застроена площ от 392 кв.м., построена през 1961 г. в поземлен имот № 117 в кв.15 по плана на село Трънково, а по кадастрална карта идентична с ПИ с идентификатор 73328.501.126.1, състояща се от югоизточна стая № 1, разположена на първи етаж със застроена площ от 13,30 кв.м., при граници на стаята: изток – дворно място, запад – читалищен салон, север – помещения на кметството, и юг – стълбище и югоизточна стая № 1, находяща  се на втори етаж със застроена площ от 6,97 кв.м., при граници на стаята: изток –дворно място, запад – читалищен салон, север – читалищна библиотека и юг – стълбище с обща застроена площ от 20,27 кв.м, с Кич=0,04=0,82 кв.м. в публична общинска собственост.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
362/31/15/ Общински съвет – Елхово:

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

2. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическа цел 2, приоритет 3 на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 год.

3. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

Вярно,

Мария Петрова                                                         Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                                Председател на ОбС /П/