Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 7

С решение № 352/31/3/ от 28.07.2022 г. Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Елхово приема Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово, както следва:

  • 1. В РАЗДЕЛ ІІІ. „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, чл. 22, ал. 1 се изменя по следния начин:

Било: Чл. 22 /1/ /изм. с решение 731/33/5/ от 28.07.2006г.; изм. с решение № 126/11/2/ от 19.06.2008г.; изм. с решение № 420/33/5/  от 24.03.2010г./ Лицето ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 40 лв.

Става: Чл.22 /1/ Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 50 лв.

  • 2. В Приложение № 1 „Цени на услуги, предоставяни от общината, които не са уредени с нормативни актове“, т. 52 се изменя по следния начин:

Било:

52. Погребални услуги: 

– изкоп на гроб -15.00 лв.

– оформяне на гроб – 5.00 лв.

– поставяне на дъски и материали – 5.00 лв.

– загробване – 5.00 лв.

– поддържане на гроб – годишно – 30.00 лв.

– за ползване на катафалка от града до гробищния парк – 5.00 лв. с включен ДДС

 /доп. с решение № 234/17/5/ от 28.01.2009 г./

– ползване на ритуална зала в гробищен парк от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал

/прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5 – от 23.07.2008 г./ 

– ползване на ритуалчика на общината от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал

/прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5  – от 23.07.2008 г. и изм.- с решение № 175/14/3/ на ОбС-Елхово-Протокол № 14, т. 3 – от 10.10.2008 г./

 

Става:

52. Погребални услуги: 

– изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, поставяне на дъски и материали, загробване – 45.00 лв.

– изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, поставяне на дъски и материали, загробване, осигуряване на ковчег и надгробен знак – 45.00 лв. + цената на ковчега и надгробния знак по себестойност, съгласно фактура   

– Поддържане на гроб – годишно – 30.00 лв.

– За ползване на катафалка от града до гробищния парк – 5.00 лв. с включен ДДС

 – Ползване на ритуална зала в гробищен парк от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал  

 – Ползване на ритуалчика на общината от юридически лица и еднолични търговци – 5.00 лв./ на ритуал
/прието с решение № 148/12/5/ по Протокол № 12,  т.5  – от 23.07.2008 г. и изм.- с решение № 175/14/3/ на ОбС-Елхово-Протокол № 14, т. 3 – от 10.10.2008 г.

  • 3В РАЗДЕЛ ІІІ. „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, чл.21, ал.7 се изменя по следния начин:

Било: Чл. 21 /7/изм. с решение № 148/12/5/ от 19.06.2008 г./ За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 1,00 лв.

Става: Чл.21 /7/  За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 2,00 лв.

НАРЕДБА № 7 За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово – атуализирана на 27.08.2022

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово