Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2021 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35 ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
Община Елхово обявява, че на 24.08.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на общинска администрация, ще се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет за 2021 г.
Същият е публикуван на интернет страницата на община Елхово на следния линк: https://elhovo.bg/?page_id=2040 / Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2021 г. / Отчет за четвърто тримесечие
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.
Каним всички жители на общината и заинтересовани страни да участват в обсъждането!

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ                                                                                    ПЕТЪР КИРОВ
Председател на Общински съвет-Елхово                           Кмет на община Елхово    

Материал – публично обсъждане 2021