Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 август 2022 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО
г-н /г-жа ………………………….…………………………………………………..
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 32 /16.08.2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 25.08.2022 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 32-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Елхово и екологична оценка към него
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение, с наименование „Модернизация на Основно училище „Хаджи Димитър“, с. Гранитово“,  по процедура  „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение, с наименование „Модернизация на основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, с. Бояново, по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем  на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост за срок от една стопанска година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

7. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово