ЗАПОВЕД № РД – 546/ 24.08.2022 г. за открит конкурс за възлагане на маркиране на насаждения

З А П О В Е Д

РД- 546 / 24.08.2022 г.

                                                                                        

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т. 18 и ал.8, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

                                                                ОТКРИВАМ:                                                          

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол.

Определям гаранцията за участие в конкурса размер на 556,73 лева (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, която да бъде внесена по сметката на Община Елхово, IBAN: BG68STSA93003346210388, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на ЦАО на Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка или в касата на Информационен център на Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата, крайният срок за внасяне на гаранцията е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността: Възлагането на маркиране на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол и в количества, както следва:

с. Вълча Поляна   

отдел 378 ,,а“ – 450 пл. м3 дърва за огрев

отдел 378 ,,г“ – 630 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,в“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,ж“ – 410 пл.м3 дърва за огрев

ІІІ. Стойност на обекта:

Общата стойност за обекта е: 1590 пл.м3 x 3,90 лв. = 6 201 лв. (шест хиляди двеста и един лева) без ДДС, в която се включват следните дейности:

                   Маркиране

                   Изготвяне на технологични планове

                   Изготвяне на сортиментна ведомост

       Изготвяне на карнет опис.

ІV. Срок за изпълнение на дейността:

за маркиране е 90 дни от датата на сключване на договора;

V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на ползването на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “маркиране на насаждения, предвидени за сеч ”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “маркиране на насаждения, предвидени за сеч”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 2 (двама) работника за осъществяване на маркирането на дървесина;

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5% от достигнатата стойност на обекта в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388 , BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на ЦАО на община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ.  Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска предложена цена”.

Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

ІХ. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на продавача https://elhovo.bg/?cat=18 без заплащане.

Тръжните документи се изтеглят от страницата на Община Елхово https://elhovo.bg/?cat=18.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в ЦАО в община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за подаване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата – 12.09.2022 год. – от 10:30 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато няма подадена нито една оферта или нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

Втора дата – 16.09.2022 год. – от 10:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втората дата крайния срок за оглед е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

ХІІІ. За информация: община Елхово, гр.Елхово, лице за контакт инж. Петко Радичков, тел. 0478/88 193    

 

 

ПЕТЪР КИРОВ……………………

Кмет на община Елхово

 

Заповед № РД – 546/ 24.08.2022 г.

Приложения и проект на договор

Документация