ЗАПОВЕД № РД – 547/ 24.08.2022 г. за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии

ЗАПОВЕД 

№ РД – 547/ 24.08.2022 г.

 

         На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 3, ал.1, т.1, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, ал. 1, т.1 и чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за  възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТ/

 

О Т К Р И В А М:

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина с общо количество от 250 пр.м3 от временни складове от следните отдели: 377 „в, г“, находящи се в териториалния обхват на Община Елхово.

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС, количество, място за извършване на дейността:

 1. Обект на открития конкурс е изпълнението на следните видове дейности:
 • Товарене на дървесина;
 • Транспортиране на дървесина;
 • Разтоварване на дървесина;
 1. Предмет на открития конкурс е:

            Възлагане на услугата и определяне на изпълнител на дейностите товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове в териториалния обхват на Община Елхово до краен потребител на територията на гр. Елхово или до временен склад определен от възложителя.

 1. 3.1. Общото количество на дървесина за товарене, транспортиране и разтоварване от обекта е както следва:
 

Община Елхово

Прогнозно Вид дървесина
  Количество пр. куб. метра  
  250 Дърва за  огрев
Общо 250  

 

а) Франкировка: след транспортиране до маршрут, определен по раздел I;

б) Цените са без начислен ДДС;

ІІІ. ОБЩАТА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ за товарене, транспортиране и разтоварване на 250 пр. м3 дървесина в отдели: 377 „в, г“,  е 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин ) лв. без ДДС. Кандидатите не могат да предлагат цена за изпълнение на услугата в обекта по-висока от обявената с настоящата заповед.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Заплащането се извършва в срок от 7 /седем/ работни дни след представяне от Изпълнителя в счетоводството на Възложителя на фактура с приложен към нея приемо-предавателен протокол за приемането на извършената дейност.
 2. 2. Гаранцията за участие в конкурса е определена в съответствие с чл. 9а, ал. 2 от НУРВИДГТ и е в размер на 275/двеста седемдесет и пет/ лева. Размерът на гаранцията за участие представлява абсолютна сума в размер на 5 % от прогнозната стойност на услугата. Същата се представя единствено под формата на парична сума, платима по банкова сметка на Община Елхово:

IBANBG68STSA93003346210388,

BIC: STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

или в касата на Информационен център Община Елхово.      

Паричната сума следва да е постъпила реално по сметка на Община Елхово до крайния срок за подаване на оферти за участие, а именно до 17:00 часа на 09.09.2022 г.

ВАЖНО!!! В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на участника, ЕИК, наименованието на Община Елхово и вида на процедурата.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Товаренето, транспортирането и разтоварването на дървесината следва да се извърши до 31.12.2022 година.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

              До участие в конкурса се допуска всяко заинтересовано, физическо, юридическо лице и/или едноличен търговец, внесло гаранция за участие и което отговаря на следните условия:

 1. Да отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
 2. Да отговаря на техническите и квалификационни изсквания за извършване на дейността, както следва:          

а) да има нает на трудов договор, регистрирани в ТП на НАП,  минимум 1 /един/ работник, притежаващ валидно свидетелство за управление на МПС със съответната категория.

 • ВАЖНО! Изискването за правоспособен водач може да се покрие и с лицата, овластени по реда на Търговския закон да представляват кандидатите.

б) да има необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на транспорта на  дървесината от обекта, а именно:

– минимум 1 (един) брой товарен автомобил /с или без ремарке/с товароносимост над 3 тона за товарене на дървесина;

Товарният автомобил следва да е преминал периодичен преглед за проверка на техническата му изправност по реда на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и да е снабден с устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройство) съгласно изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии.

в) Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

г) Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (да разполагат с валиден лиценз до 31.12.2022 г. вкл. лиценз за превоз на товари).

 1. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;
 2. Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия;

Не се допуска наемането на подизпълнители от спечелия кандидат.

Изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, с изключение на букви „б”, „в”, „д”, и „ж” се отнасят за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.

VII. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от предложената цена за изпълнението на услугата, представена в една от следните форми:

      – парична сума, внесена по банкова сметка на Община Елхово:

IBANBG68STSA93003346210388,

BIC: STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

или в касата на Информационен център Община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ60 / шестдесет / календарни дни, считано от датата на подаване на офертите за участие. Възложителят има право да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

IX. КРИТЕРИЙ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ- Най-ниска цена“;

X. МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА   

Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на продавача https://elhovo.bg/?cat=18 без заплащане.

            Тръжните документи се изтеглят от страницата на Община Елхово https://elhovo.bg/?cat=18

ХІ. Място и срок за подаване на оферти за участие

 Всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в административната сграда на Община Елхово, на адрес: гр. Елхово до 17:00 ч. на 09.09.2022 год.

Документацията може да бъде подадена лично или чрез куриерска служба в посочения по-горе срок и място. Считат се за редовно получени документи за участие в случай, че реално са постъпили в деловодството на Община Елхово, а именно 17:00 часа на 09.09. 2022 год.

ХІІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата

Дата на провеждане на процедурата –12.09.2022 год. от 10:00 часа в административната сграда на Община Елхово на адрес: гр.Елхово, общ. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска“№13.

              При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност или пълномощно от представлявания.

ХІІІ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ – Община Елхово, тел. 0478 88193, лице за контакти: Павлин Илиев, горски стражар

ХІV. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открит конкурс за възлагане на услугата товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на дървесина  която съдържа:

 1. 1. Копие от Заповед за откриване на процедурата;
 2. Конкурсни условия: пълно описание на обекта на поръчката;
 3. Заявление за участие по образец – Приложение № 1;
 4. Административни сведения за участника по образец – Приложение № 2;
 5. Ценова оферта по образец – Приложение № 3;
 6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ –Приложение № 4;
 7. Декларация технически лица по образец – Приложение № 5;
 8. Декларация техника по образец – Приложение № 6;
 9. Проект на договор.

ХV. Откритият конкурс завършва с моя заповед за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, издадена в тридневен срок от получаване на протокола на комисията, която се съобщава по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същата ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Елхово.

ХVI. Настоящата заповед да се публикува, не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на оферти, на интернет страницата на Община Елхово.  Екземпляр от заповедта да се постави на видно място – таблото за обяви в административната сграда на Община Елхово.

ХVII. Определям срок от три работни дни за работа на назначаемата от мен комисия за провеждането на открития конкурс. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване протокол за разглеждане на документите, оценяване и класиране на участниците, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на процедурата.

ХVIII.  Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

IXX. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова- зам.-кмет на Община Елхово.

XX. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Елхово, ведно с цялата документация.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на Община Елхово

 

Заповед № 547/ 24.08.2022 г.

Документация