Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово

О Б Я В А

 

            На основание чл.10а, ал.1 и 2от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 и чл.14 ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-601/12.09.2022г. община Елхово

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово, Длъжностно ниво по КДА: 11,Наименование на длъжностното ниво по КДА:Експертно ниво 7

1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1.1 Минимални изисквания:

-образование – висше;

-образователна степен – магистър;

-професионален опит – не се изисква;

-ранг –V младши;

1.2.Специфични изисквания:

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

/нормативен акт: чл.17,ал.3 от АПК във връзка с чл.32, т.3 от ГПК/

-кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 ал.1 от Закона за държавния служител.

2.Допълнителни изисквания и квалификации:

-професионална област – Право;

-компютърна грамотност;

-аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност;

-дигитална компетентност;

-задълбочено познаване на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите актове по прилагането им;

-на основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатсване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

– провеждане на интервю;

4.Необходими документи за кандидатстване:

-заявление за участие в конкурса – Приложение №3, съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност;

-автобиография;

-документ за самоличност(само за идентификация при подаване на заявлението и при провеждане на конкурса)

5.Кратко описание на длъжността и формиране на заплатата:

Организация и отговорност за правните аспекти на дейността на Община Елхово. Участие в работата на комисии за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения в процедури. Координиране и контролиране на цялостния процес по планиране, провеждане на процедури, изготвяне на протоколи, заповеди, договори. Изготвяне на писма, молби, заявления, становища по жалби и др.

Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността–710 лв.Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбатаза заплатите на служителите в държавната администрация и чл.9 и чл.10 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в община Елхово в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на община Елхово за 2022г.при спазване на основните нормативни изисквания.

6.Място и срок за подаване на документите:

Документите ще се подават в 14 – дневен (четиринадесетдневен)  срок от публикуване на обявата за конкурса лично или чрез пълномощник  в „Центъра за административно обслужване” в сградата на община Елхово, ул.”Търговска” № 13 всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа;

Документите може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@elhovo.bg, като заявлението по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл и декларацията по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник  на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на интернет страницата на община Елхово www.еlhovo.bg

8. За информация: телефон 81266 – г-жа Таня Иванова; телефон 81274-г-жа Дияна Михнева

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово – публикувано на 03.10.2022 г. – в 15:29 ч.

Информация относно провеждане на конкурса за длъжноста юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово – публикувано на 06.10.2022 г. – в 13:09 ч.

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово – публикувано на 14.10.2022 г. – в 16:52 ч.

Протокол за резултатите от проведен тест – публикувано на 21.10.2022 г. – в 15:09 ч.