Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжност
Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на решение с Протокол № 1 от 30.09.2022 г., на назначена със Заповед № РД – 679/29.09.2022 г. конкурсна комисия, СЕ ОБЯВЯВАТ :

I. ДОПУСНАТИ СА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:      

  1. Николай Момчилов Ралев
  2. Нели Иванова Захариева

II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ – НЯМА

           

Председател на комисията: ……./П/…………

                                                       /Д. Михнева/