Тридесет и второ заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л № 32

На тридесет и второто заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.08.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

………………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
363/32/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
364/32/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

  1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства в община Елхово, считано от 1 юли 2022 г., както следва:

с.Бояново                          –        1 270,00 лв.

с.Лесово                            –        1 270,00 лв.

с.Гранитово                      –        1 270,00 лв.

с.Изгрев                                     –        1 270,00 лв.

с.М.Манастир                            –        1 270,00 лв.

с.Пчела                             –        1 270,00 лв.

с.Маломирово                           –        1 270,00 лв.

  1. Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмета на община Елхово, считано от 01.07.2022 г. в размер на 3 600 лв.”
  1. 3. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение, с наименование „Модернизация на Основно училище „Хаджи Димитър“, с. Гранитово,  по процедура  „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово.

ОбС РЕШИ:
365/32/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово :

1. Дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с наименование  „Модернизация на Основно училище „Хаджи Димитър“, с.Гранитово, по процедура  „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.

3. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение, с наименование „Модернизация на основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, с. Бояново, по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
366/32/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово :

1. Дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с наименование  „Модернизация на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, с. Бояново, по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.

3. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем  на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост за срок от една стопанска година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово.

ОбС РЕШИ:
367/32/5/ Общински съвет – Елхово:

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, чл.102 и чл.103 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ППЗСПЗЗ/,  Общински съвет-Елхово:

  1. I. Разрешава отдаване под наем чрез  два публични търга за стопанската 2022/23 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ  и на собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), съответно критериите, посочени в Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.) като имотите са описани в приложения списък по землища, номера на имоти, местности, категории и  начална наемна цена /съобразно чл.20, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за годината в лв/дка, определен със Заповед на директора  на ОД“Земеделие Ямбол“/- Приложение №1, което е неразделна част от Решението на Общински съвет.
  2. На основание чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мири и ливади за срок от една стопанска година.

            III. Забранява заграждане на всички  пасища, мери и ливади – общинска собственост,  както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях с изключение на случаите съгласно чл.18а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г./ след предварително писмено уведомяване на община Елхово преди регистриране на животновъдния обект. 

368/32/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Елхово възлага на Комисията по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК) изготвяне на проект за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                              Председател на ОбС /П/