Тридесет и трето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л № 33 

На тридесет и третото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 21.09.2022 г. от 9:00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

……………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

……………………………………………………………………………………………………………….

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2021 г.   
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
369/33/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.9 ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг; чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; чл.35 ал.1 и ал.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово:

 1. Приема отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г., отчета за капиталовите разходи, отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг съгласно Приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7.1 и № 7.2.
 2. Одобрява представителни разходи на кмета на общината в размер на 672 лв.
 3. Одобрява разхода за издръжка на читалищата в общината в размер на 297 100 лв., в т.ч. държавна дейност 287 100 лв. и дофинансиране 10 000 лв.
 4. Одобрява разхода за в-к “Елховска дума” в размер на 5 556 лв.
 5. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на 10 192 лв.
 6. Одобрява разхода за субсидии на нефинансови предприятия в размер на 35 349 лв. разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово на:

6.1. Сдружение „ОФК – Елхово” – 16 622 лв.

6.2. Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” – 4 984 лв.

6.3. Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” – 8 159 лв.

6.4. Ученически спортен клуб – 2 497 лв.

6.5. Сдружение „Елхово рейсинг клуб“ – 2 987 лв.

 1. Одобрява разхода за субсидия на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 69 000 лв. за закупуване на лекарства.
 2. Одобрява разхода за субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на „Медицински център №1-Елхово“ЕООД в размер на 20 000 лв. за изпълнение на противоепидемичните мерки свързани с COVID-19.
 3. Одобрява разхода за помощи по решения на Общински съвет в размер на 6 445 лв.
 4. Одобрява разхода за помощи за погребения в размер на 27 319 лв.
 5. Одобрява разхода за стипендии в размер на 44 615 лв.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
370/33/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
371/33/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет-Елхово одобрява Окончателния проект на Общия устройствен план на община Елхово ведно с отделните части към него: Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план, Екологична оценка, Опорен план, Сборна схема на инженерната инфраструктура, Схема собственост, Схема горски територии, Схема културно историческо наследство и схема транспорт.
 2. На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, решението да се обнародва в Държавен вестник.
 3. Възлага на Кмета на община Елхово да представя ежегодно за приемане от Общински съвет Елхово Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Елхово в неговия обхват и предложение за изменениято му, ако такива се налагат, съгласно чл.127, ал.9 от ЗУТ.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2022/2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
372/33/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.1, т.3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допуска за учебната 2022/2023 година в ОУ «Св.Паисий Хилендарски» – Елхово съществуването на три самостоятелни паралелки под установения минимален брой ученици, както следва:
 • V „а“ – 20 ученици;
 • V „б“ – 20 ученици;
 • V „в“ – 16 ученици.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допуска за учебната 2022/2023 година в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» – Елхово съществуването на две самостоятелни паралелки под установения минимален брой ученици, както следва:
 • І „а“ клас – 14 ученици;
 • І „б“ клас – 14 ученици.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката финансирането на маломерните паралелки да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените училища.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 80/2740 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 2 740 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-238 в кв. 19 по Застроителния и регулационен план на с. Малък манастир на съсобственика ЕТ „Иван Славов” гр. Сливен.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
373/33/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция 13. „80/2740 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ ІV-238 кв. 19 по плана на с. Малък манастир.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 80/2740 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 740 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-238 в кв. 19 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на север – улица о. т. 26 – о. т. 27, на изток – улица о. т. 26 – о. т. 75, на юг – ПИ VІІ-235 и ПИ V-236, на запад – ПИ ІІІ-237, на съсобственика ЕТ „Иван Славов“ гр. Сливен собственик на 2 660 кв. м. дворно място съставляващо поземлен имот ІV-238 в кв. 19 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници – от две страни улица, ПИ ІІІ-237 и ПИ V-236, заедно с построената в това дворно място жилищна сграда и подобрения, съгласно нот. акт № 77, т. І, рег. № 1302, д. № 51 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 108, том І, дело № 66/2022 г., вх. рег. № 177 от 21.02.2022 г., дв. вх. № 176.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 350/1750 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 750 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІХ-373 в кв. 45 по Застроителния и регулационен план на с. Маломирово на съсобственика „ИНВЕСТ ГРУП 97” ЕООД гр. Сливен.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
374/33/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 14. „350/1750 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващоУПИ ІХ-373 кв. 45 по плана на с. Маломирово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 350/1750 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 750 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІХ-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на север – ПИ ІІІ-372 и ПИ VІІІ-374, на изток – ПИ VІІІ-374, на юг – улица о. т. 153 – о. т. 155, на запад – ПИ Х-373, на съсобственика „Инвест груп 97“ ЕООД гр. Сливен собственик на 1400/1750 кв. м. ид. ч. дворно място съставляващо идеална част от урегулиран поземлен имот ІХ-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници – улица, ПИ Х-373, ПИ ІІІ-372 и ПИ VІІІ-374, съгласно нот. акт № 91, т. ІІІ, рег. № 5015, д. № 408 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 141, том ІV, дело № 527/2022 г., вх. рег. № 988 от 21.06.2022 г., дв. вх. № 986.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Маломирово.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 435/1585 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 585 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот Х-373 в кв. 45 по Застроителния и регулационен план на с. Маломирово на съсобственика „ИНВЕСТ ГРУП 97” ЕООД гр. Сливен.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
375/33/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 15. „435/1585 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващоУПИ Х-373 кв. 45 по плана на с. Маломирово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 435/1585 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 585 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот Х-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на север – ПИ ІІІ-372, на изток – ПИ ІХ-373, на юг – улица о. т. 153 – о. т. 155, на запад – ПИ ХVІІ-370, на съсобственика „Инвест груп 97“ ЕООД гр. Сливен собственик на 1150/1585 кв. м. ид. ч. дворно място съставляващо идеална част от урегулиран поземлен имот Х-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници – улица, ПИ ХVІІ-370, ПИ ІІІ-372 и ПИ ІХ-373, съгласно нот. акт № 91, т. ІІІ, рег. № 5015, д. № 408 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 141, том ІV, дело № 527/2022 г., вх. рег. № 988 от 21.06.2022 г., дв. вх. № 986.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Маломирово.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частта общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 008 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІ-общ. в кв. 24 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
376/33/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 16. „Дворно място с площ 1 008 кв. м. съставляващо УПИ VІІ-общ. в кв. 24 по плана на с. Бояново.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

дворно място с площ 1 008 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІ-общ. в кв. 24 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново, при граници на имота : североизток – ПИ VІ-235,  югоизток – улица с о. т. 82 – о. т. 83, югозапад – ПИ VІІІ-236 и северозапад – ПИ ІV-235.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Бояново.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за учредено право на ползване на недвижими имоти общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
377/33/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за учредено право на ползване върху части от недвижими имоти общинска собственост за срок до 03.05.2024 г., както следва :

1.1. 1042/21502 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК целия с площ 21 502 кв. м., местност „Каракачански колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 012020, при съседи : 15730.188.1, 15730.12.18, 15730.12.19, 15730.12.21, 15730.12.127, 15730.12.22, на стойност 454,00 лв.

1.2. 217/55350 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент одобрени със заповед № РД-18-115/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК целия с площ 55 350 кв. м., местност „Каракачански колиби“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята : 10, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 012022,  при съседи – 15730.188.1, 15730.12.20, 15730.12.21, на стойност 94,61 лв.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за учредено право на ползване върху части от имотите подробно описани в настоящото решение да са за сметка на ползвателя – „Болкан минералс дивелъпмънт“ ЕООД гр. София.
 2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за учредено право на ползване.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – за изграждане на външно ел.захранване- кабела линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с. Пчела, общ. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
378/33/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – за изграждане на външно ел.захранване- кабела линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с. Пчела, общ. Елхово.

         Проектът за ПУП следва да се изготви съобразно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ.

       3. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за елементи на      техническата инфраструктура – за изграждане на външно ел.захранване- кабела линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с. Пчела, общ. Елхово преминаващо през поземлен имот с идентификатор 58801.34.76 собственост на Община Елхово, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и поземлен имот с идентификатор 58801.14.85, собственост на Община Елхово, с начин на трайно ползване- нива.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
379/33/11/ Общински съвет – Елхово:

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Тинка Димитрова Тодорова, гр. Елхово – 300.00 лв.
 2. Михаил Илиев Илиев, гр. Елхово – 150.00 лв.
 3. Ивана Стефанова Гандова, гр. Елхово – 100.00 лв.
 4. Георги Рангелов Рангелов, гр. Елхово – 100.00 лв.
 5. Младен Атанасов Карагьозов, с. Гранитово – 500.00 лв.

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Валентина Костова Златева, с. Маломирово
 2. Султанка Симеонова Калайджиева, с. Трънково
 3. Радостина Илиева Мишева, с. Маломирово
 4. Милка Атанасова Иванова, гр. Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за придобиване от община Елхово на недвижим имот – собственост на потребителна кооперация „Съгласие“ гр. Елхово намиращ се в с. Изгрев и представляващ едноетажна масивна сграда „Кооперативен дом“ построена в поземлен имот селкооп в кв. 18 по плана на с. Изгрев заедно с прилежащо дворно място.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
380/33/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава община Елхово да придобие, възмездно право на собственост върху недвижим имот собственост на Потребителна кооперация „Съгласие“ гр. Елхово представляващ едноетажна масивна сграда „Кооперативен дом“ включваща ресторант със застроена площ от 230 кв. м., магазин със застроена площ от 175 кв. м. и избено помещение с полезна площ 135 кв. м. построена в поземлен имот Селкооп в кв. 18 по плана на с. Изгрев, заедно с прилежащо дворно място с площ 830 кв. м., съставляващо част от поземлен имот № 419 в кв. 18 по плана на с. Изгрев с площ на частта 385 кв. м., част от поземлен имот № 128 в кв. 18 по плана на с. Изгрев с площ на частта 260 кв. м., част от поземлен имот № 127 в кв. 18 по плана на с. Изгрев с площ на частта 185 кв. м. на стойност 61 478,00 лв., съгласно изработена от лицензиран оценител оценка за експертно определяне на пазарната стойност на недвижимия имот и решение на Управителния съвет на ПК“Съгласие“ гр. Елхово взето с Протокол № 69 от 06.10.2021 г. на Управителния съвет на ПК“Съгласие“ гр. Елхово.
 2. На основание чл. 34, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор в писмена форма.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор  21542.69.279,  местност „ХУМАТА”  по    КККР  на землище с. Добрич,   община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
381/33/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 133, ал.7, т.1, ал.9 и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Елхово разрешава изработване на ПУП- ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 21542.69.279,  местност „ХУМАТА”  по    КККР  на землище с. Добрич,   община Елхово.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 21542.69.279, местност „ХУМАТА”  по    КККР  на землище с. Добрич,   община Елхово.

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                            Председател на ОбС /П/