Провеждане на конкурс за длъжноста юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

ИНФОРМАЦИЯ 
Относно: провеждане на конкурса за длъжноста юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки” в община Елхово

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията информира допуснатите кандидати за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса:

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ следва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 18.10.2022г. /вторник/ в 10:00 часа в сградата на Община Елхово, ул. Търговска № 13, заседателна зала-ІІ етаж.

 

Председател на комисията: ……./П/……..

                                                   /Д. Михнева/