Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността   Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово, съгл. чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.          

По прилагане на чл.33 ал.1 т.1 / решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;/

Комисията изготви три различни варианта на тестове.

Всеки вариант на теста ще включва 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. За успешно издържал теста се счита кандидатът,който е отговорил правилно  на  минимум  25 от зададените въпроси и получава  съответно 25 точки.

За успешно издържал интервюто се счита кандидатът, който е получил минимум  резултат  4 точки/средна стойност на оценките на всички членове на комисията/.

По чл.34 ( 5 ) Комисията определя коефициент 3, с който да се умножава резултата на кандидата, получен при решаване на теста и коефициент 4, с който да се умножава резултата на кандидата, получен при интервюто.

По чл.34 (7). Комисията определи 50 минути време за решаване на теста.

 

Председател на комисията:……………/П/…………..

                                                    /ДИЯНА МИХНЕВА/