ЗАПОВЕД № РД- 857 / 28.11.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на действително добити количества дървесина

З А П О В Е Д
№  РД – 857 / 28.11.2022 г.

на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и чл. 69, ал. 1, предложение първо от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) и Решение на Общински съвет Елхово 318/28/10/ от 21.04.2022 г.  и  387/34/6/ от 07.11.2022 г.

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на действително добити количества дървесина (дървесина на склад) по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2022 год. от горски територии – общинска собственост, намиращи се в териториалния обхват на дейност на община Елхово, при следните условия:

 1. Предмет на търга. Начални цени. Гаранция за участие. Стъпка на наддаване.

Обект № 1 продажба на действително добити количества дървесина по сортиментна ведомост на територията на Община Елхово.

Позиция/Обект Действително добити

колич.,  в пл.м3

Обща

начална тръжна цена

в лв., без ДДС

Стойност

лв. без ДДС

Гаранция за участие в лв.

5 %

1 трупи с диаметър на тънкия край 14-17 см 7.36 90 662.40  
2 трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см 17.60 100 1760  
3 трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см 0.41 115 47.15  
4 дърва от иглолистна дървесина 192 85 16 320  
  ОБЩО количество за обекта 217.37 Х 18 789.55 939.48

ЗАБЕЛЕЖКА: Единичните цени на отделните асортименти се определят, като достигнатата цена от спечелилия търга се разпределя пропорционално върху началните цени на добитите количества дървесина е се посочват в приложение № 2 (неразделна част към договора за покупко-продажба с достигнати от търга цени).

 1. Определям вид на търга, както следва:

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (дървесина на склад) посочена в т. 1, по реда чл. 69, ал. 1, предложение първо, във връзка с чл. 65, ал. 1, предложение първо и чл. 53, ал. 2 от Наредбата.

Процедурата да се проведе по реда на чл. 15 – чл. 24 и чл. 29 – чл. 33, във връзка с чл. 53, ал. 2 от Наредбата.

 1. Определям задължителни условия за участие в търга и провеждането му:

3.1. участието в наддаванетo е за цялото действително добито количество дървесина, която е на склад за обект, посочена в тази т. 1 от настоящата заповед;

3.2. участие и наддаване за отделен сортимент от обекта не се допуска;

3.3. разходите за транспорт и товарене са за сметка на купувача.

3.4. количеството действително добита дървесина, предмет на търга, се получава на временен склад, съгласно приложен технологичен план към тръжната документация за всеки подотдел от обекта, при размери и качество на асортиментите, съгласно БДС.

3.5. Описи на дървесината по насаждения, дървесни видове, категории дървесина и асортименти са част от утвърдената тръжна документация – СПЕЦИФИКАЦИЯ – приложение № 1.

3.6. Купувачът се задължава да закупи цялото добито на склад количество дървесина от обекта.

 1. Определям условие за получаването на добитата дървесина: на временен склад, съгласно приложени технологични планове за всеки подотдел от обекта при размери и качество на сортиментите, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на община Елхово , след подписване на предавателно-приемателен протокол и предварително заплащане на добитата дървесина от спечелилия участник.

Мястото на закупуване (получаване) на добитата дървесина ще бъде от временните складове в отдели/подотдели:

– обект №  1, отдел/подотдел 436 ,,а“

 1. Определям срок за изпълнение за обект № 1, съгласно т. 1 от тази заповед и договора за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад.
 2. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

6.1. Определям гаранция за участие в търга в размер на 5% (пет процента) от началната цена, определена в абсолютна стойност за обекта, съгласно т. 1. Гаранцията за участие да се внесе само по банков път по сметка на община Елхово.

Банковата сметка на по сметката на продавача Община Елхово

IBAN:  BG68STSA93003346210388

BIC: STSABGSF

Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център Община Елхово

В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за участие следва реално да е постъпила по сметката на общината до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на търга. Комисията – определена да проведе тъга, служебно проверява постъпването на гаранцията по сметката на общината.

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респ. задържат по реда и условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата.

6.2. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на търга цена за обекта, като същата се представя в една от следните форми по избор на купувача: Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на община Елхово. Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на община Елхово, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, по форма, съдържание и срок, съгласно утвърдената документация.

Когато участника в търга, който е определен за купувач на дървесината, е внесъл гаранцията за участие под формата на парична сума, последната се трансформира и служи за пълно или частично погасяване на задълженията му по внасяне на определената сума за гаранция за изпълнение ( чл. 9а, ал. 8 от наредбата).

 1. Определям критерий за класиране офертите, съгласно чл. 65, ал. 2 от Наредбата – „най-висока предложена цена”.
 2. Определям срок за валидност на офертите от датата на отваряне на офертите до сключване на договор за покупко-продажба с определения за купувач участник.
 3. Определям минимални изисквания и условия за допускане на кандидатите до участие в търга, съгласно ЗГ, наредбата и утвърдените тръжни условия, а именно:

9.1. да са внесли гаранция за участие за обекта в срока, в размера и под формата определена от органа открил търга.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите не прилагат платежния документ за внесена гаранция за участие към заявленията за участие (офертата), а само заявяват декларативно (декларация по образец), че са извършили това действие, съгласно изискванията на органа открил търга.

9.2 да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, а имено:

(а) Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление по чл.194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

(б) Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

(в) Да не е в производство по ликвидация;

(г) Да не е свързано лице по смисъла на §1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;

(д) Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

(е) Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

(ж) Да няма парични задължения към държавата и към община Елхово, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

(з) Да няма непогасени парични задължения към община Елхово;

(и) Да е внесъл пълния размер на определената гаранция за участие в търга за обекта;

Изискванията по б. „а“, „г“ и „е“, включително, се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Изискванията по б. „а“ и б. „е“, се прилагат за лицата по чл. 18, ал. 4 от Наредбата.

9.3. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на настоящата заповед и документация за участие в търга;

9.4. Да е представил изискуемите документи, съгласно настоящата заповед и документация за участие в търга;

9.5. Да е представил декларациите по образец по съответните приложения към документацията за участие;

9.6. Да са изпълнили другите условия и допълнителни изисквания, посочени в тръжните условия за провеждане на търга;

9.7. Търгът за продажба на дървесина, организиран и провеждан от община Елхово в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредбата, включва задължителното изискване за участниците, относно количеството преработена дървесина в собствения им обект по чл. 206 от ЗГ, за предходната година, съгласно наредбата и условията за провеждане на търга.

9.8. Не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от Закона за горите (чл. 66, ал. 3 от наредбата).

9.9. да са представили са плик „Предлагана цена”.

 1. При провеждането на търга с тайно наддаване участниците и/или техни представители могат да присъстват на публичното заседание на комисията.
 2. На основание чл. 69, ал. 1, предложение последно от Наредбата при участие в търга не допускам ползване на подизпълнители.
 3. Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо лице, включено в обединението.
 4. Определям начин, ред и срок за извършване на оглед на насажденията в обектите, от които ще се предоставя дървесината, както следва: може да се извършва, съгласно утвърдените тръжни условия, в присъствието на служител на общинското звено към община Елхово всеки работен ден 08,00 ч. до 12,00 часа и от 12,30 до 16,00 часа с краен срок до 14,00 часа на последния работен ден преди дата за провеждане на търга, включително. Огледът се извършва с транспорт на кандидата и всички разходи за негова сметка. Огледът не е задължителен.
 5. Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на община Елхово на следния интернет адрес – https://elhovo.bg/?cat=18 без заплащане или да я закупят. Определям цена на тръжната документация в размер на 5,00 лв. (пет лева), без включен ДДС, като същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13, не по-късно от 16:00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на търга

Цената на тръжната документация може да бъде заплатена и по банков път, по сметката на стопанството.

Закупуването на документацията не е задължително.

 1. Заявления за участие в търга да се приемат в деловодството на административната сграда на община Елхово, адрес: гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол всеки работен ден от 08,00 ч. до 12,00 часа и от 12,30 до 16,00 часа с краен срок до 14,00 часа последния работен ден преди датата за провеждане на търга.
 2. Офертите да се комплектуват и подават, съгласно утвърдената тръжна документация.
 3. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 15.12.2022 г. от 10,00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. “Търговска” № 13,

Търгът да се проведе по начин и ред, съгласно действащите законови и подзаконови нормативни актове и утвърдените с тази заповед тръжни условия.

 1. Определям, следните условия и начин на плащане на цената:

Заплащането се извършва чрез предварителни вноски по договора, като първоначалната вноска е съгласно посочената в условията за участие в процедурата и се внася от КУПУВАЧА, преди подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на дървесината. С изчерпване на първоначалната вноска се внася сума равна на първоначалната, до изчерпване на цялата сума в срока на изпълнение на договора, преди издаването на електронен превозен билет за транспортиране и фактурата за действително извозеното количество дървесина по сортименти.

 1. Възлагам да бъде организирано публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация най-малко в 15-дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга на интернет страницата на община Елхово. Настоящата ми заповед да се постави на видно място в сградата на община Елхово.
 2. Всеки кандидат, при изготвяне на документите си за участие в търга, трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни. Всеки кандидат поема всички разноски по закупуване, изготвяне и представяне на документите за участие. От страна на община Елхово не се заплащат тези разходи, независимо от изхода на процедурата. Представените документи остават в архива на общината след приключване на търга и не се връщат на кандидатите/участниците.

Когато участниците не представят някой от изброените в т. 9 от документацията за участие документи или същите са непълни и/или сканираните копия на представените документи са нечетливи и/или са представени документи на език различен от българския (участникът е чуждестранно лице или др.) и същите не са придружени със заверен превод на български език, участниците ще бъдат отстранявани от участие в търга и няма да бъдат допускани до наддаването.

Един участник може да подава само един комплект документи за участие в търга за обекта. В случай, че бъде констатирано от комисията за разглеждане на представените документи, че даден участник е представел повече от един комплект документи за обекта, комисията го отстранява от участие.

 1. Търгът да се прекрати при основания, условия и ред, съгласно Наредбата и тръжните условия.
 2. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търга с тайно наддаване, която е неразделна част от настоящата заповед и съдържа:

– препис от настоящата заповед;

– обект и обем на дървесината – предмет на търга, срокове за изпълнение, специфични условия, начална тръжна цена, размер на гаранция за участие и за изпълнение, както и условията за освобождаването им, стъпка за наддаване, начало на търга, място където ще се проведе търга, начин за подаване на документи за участие;

– изисквания, на които трябва да отговарят участниците;

– документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в търга;

– основания за недопускане и/или отстраняване на участник от участие в търга:

– основания за прекратяване на търга;

– условия за сключване на договор;

– административни сведения за участника – приложение № 1;

– декларация за лично състояние по приложение № 2.

Определям лице за контакт при община Елхово: инж.П.Радичков на длъжност: главен лесничей при община Елхово, тел:0888670813, на който участниците могат да получават допълнителна информация, както и на електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

23.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова- зам.-кмет на Община Елхово

ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово

Изготвил:
инж. П. Радичков

Тръжна документация:

Условия за участие

1. Спецификация за Обект № -Приложение № 1

2. Заявление да участие

3. Деклерации – Приложение № 1 и № 2

4. Ценова оферта

6_Примерен договор – проект

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА

Протокол за проверка на редовността и съответствието на представените документи