О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-1382/2/ от 11.01.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“, при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ –01 от 11.01.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП –  ПР  на  гр. Елхово УПИ І- за жил.строителство и магазини, кв.9.

 На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол чрез отдел „ТСУС“ при община Елхово.

Проект за изменение на ПУП – ПР