ЗАПОВЕД № РД- 45 / 09.01.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, които са публична общинска собственост

З А П О В Е Д

 № РД-45
гр. Елхово, 09.01.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решение на Общински съвет – Елхово №399/35/9/ взето с Протокол №35/15.12.2022г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.933, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ от 4/145кв.м ид.ч, целият с площ от 145кв.м, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 1.ПИ 27382.500.934; 2. ПИ 27382.500.9812 и 3. ПИ 27382.500.932 за срок от 5/пет/години с начален месечен наем в размер на 43.80лв,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, депозит в размер на 262,80лв.
  2. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9568, находящ се в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ с площ  4/3587кв.м ид.ч, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.329; 2. ПИ 27382.500.7111; 3. ПИ 27382.500.326; 4. ПИ 27382.500.328; 5.ПИ 27382.500.7236; 6. ПИ 7382.500.341; 7. ПИ 27382.500.342; 8.ПК 27382.500.7110 и ПИ 27382.500.2508 за срок от 5/пет/години  с начален месечен наем в размер 40,60лв,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, депозит в размер на 243,60лв.
  3. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9524, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ 4/252кв.м ид.ч, целият с площ от 252кв.м, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.807; 2. ПИ 27382.500.9703; 3. ПИ 27382.500.7148; 4. ПИ 27382.500.2616; 5.ПИ 27382.500.811 за срок от 5/пет/години  с начален месечен наем в размер на 43,80лв,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, депозит в размер на 262,80лв

Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

Оглед на обекта/ите/  може да се извърши всеки работен ден до 24.01.2023г. от 10.00 часа.  

Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател: не се чете

      Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:

  1. не се чете

Публичният търг да се проведе на 25.01.2023г. от 10,30 часа в залата на община Елхово.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа  на 24.01.2023г. да подадат следните документи:

I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

II.За физически лица :

          1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО, подава се от физическото лице или упълномощен от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

         – по поща или куриер до гише №1в ЦАО на първия етаж в административната сграда на общината на ул.“Търговска“№13 в гр.Елхово;

         – по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg  с квалифициран електронен подпис.

При липса на кандидати за участие в търга на 25.01.2023 г., да се проведе втори търг при същите условия на 01.02.2023 г. от 10.30 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00 часа на 31.01.2023г.

Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“.

 ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

Тръжна документация 27382.500.933, 27382.500.9568, 27382.500.9524

ЗАПОВЕД № РД – 82/ 26.01.2023 г. за спечелен търг, проведен на 25.01.2023 г., за отдаване под наем на терени за трайно ползване