Проект за дневен ред на заседание №36 на ОбС-Елхово на 26 януари 2023

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 36 /17.01.2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 26.01.2023 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 36-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински имот с идентификатор 21542.69.279, находящ се в с. Добрич, община Елхово, местност „Хумата”.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Участие на Община Елхово в качеството си на собственик на общински имоти при кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6. ГОДИШЕН  ОТЧЕТ  за изпълнение на Програмата за управление през 2022 г. на Петър Андреев Киров – кмет на Община Елхово /МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА/
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода  юли 2022 г. – декември  2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември  2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2022 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

 10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта  за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2022 година и Програма за развитие на туризма в община Елхово за периода 2023-2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Венета Атанасова Димитрова – секретар на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно разпоредбите на §60, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителен процесуален кодекс
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година в гори собственост на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- за изграждане на външно ел. захранване- кабел линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв. 6 по плана на с. Пчела, общ. Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

17. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово