О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 110/1/ от 01.02.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XXI—9868  и VII-9869 в кв.58 по ПУП на гр. Елхово, поземлени имоти 27382.500.9868 и 27382.500.9869 по КК на гр.Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП