О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-109/1/ от 02.02.2023 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен  проект за изменение на ПУП –  ПРЗ  на кв. 36, УПИ  ІV-45 и УПИ V-53 по плана на с. Жребино.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ