Заповед № ПО-09-450-6/ 02.02.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол

С Заповед № ПО-09-450-6/02.02.2023 г. се определя ползване на имоти с НТП полски пътища и канали, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп и не функционират през стопанската година 2022/2023 г. за землището на с. Добрич, общ. Елхово.