Открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

О Б Я В Л Е Н И Е

          На основание чл.6, ал.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр.Елхово, община Елхово, с възложител „Туна Алуминиум“ООД.

Информацията е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 09.02.2023г. – 23.02.2023г. вкл. в сградата на Община Елхово – стая 17 и на интернет страницата на Община Елхово на адрес: www.elhovo.bg