О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-1108(2) от 09.02.2023

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №421/36/16 по протокол № 36 от 26.01.2023г. на ОбС-гр, Елхово е одобрен проект за ПУП – ПП , обект: Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с.Пчела, от ТП 2 КЛ с. Пчела, подстанция „Елхово“ ПИ 58801.14.85 по КККР с. Пчела, общ. Елхово, обл. Ямбол. При засегнати имоти 58801.34.76- собственост Общинска публична и 58801.14.85- собственост Общинска публична по КККР с. Пчела, общ. Елхово, обл. Ямбол.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез ОбС-Елхово, пред Административен съд – Ямбол.