О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-172/1/ от 17.02.2023 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП –  ПР на кв. 49, УПИ  І- за парк  по плана на с. Раздел.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП-ПР