О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-109/2/ от 27.02.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –02 от 27.02.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП –  ПРЗ  на с. Жребино за УПИ ІV-45 и УПИ V-53, кв.36.

 На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел „ТСУС“ при община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-143/2/ от 27.02.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –03 от 27.02.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП –  ПР  на  с. Изгрев за УПИ парк и физкултурен комплекс , кв.9.

 На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел „ТСУС“ при община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-126/2/ от 27.02.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –04 от 27.02.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП –  ПР  на  с. Изгрев за УПИ ХІІІ-265  и УПИ ХІV-265,263, кв.20.

 На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел „ТСУС“ при община Елхово.