От 01.03.23 г. до 10.03.23 г. може да се подават заявления по открита процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

ОБЩИНА ЕЛХОВО  обявява, че  във връзка с  чл.37и от ЗСПЗЗ и открита процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, желаещите собственици или ползватели на животновъдни обекти  с пасищни селскостопански животни  могат да подадат заявления на гише №1 в информационния център в сградата на община Елхово в срок от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. На сайта на община Елхово в рубриката обяви и съобщения е публикуван списък на пасищата, мери и ливади за индивидуално ползване за съответното землище на общината по кадастрален идентификатор. Одобреният образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2   могат да бъдат получени на гише №1 в информационния център в сградата на община Елхово.

 

Приложение № 3

Приложение № 4