О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-232/1/ от 02.03.2023 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП –  ПР  на кв. 18, УПИ „за училище“ по плана на с. Жребино.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП-План