О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-110(2) от 06.03.2023

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-5 от 06.03.2023г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ XX-9868 и VII- 9869 в кв.58 по плана на гр. Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.