О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-161(2) от 07.03.2023

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-6 от 07.03.2023г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ VI-77, кв.12 поземлен имоти с идентификатори 73328.501.141 по КК на с.Трънково. Като част от КПИИ за които е издадено разрешение за строеж № РС-12 от 07.03.2023 г.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобрения и разрешен КПИИ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-56_001(2) от 07.03.2023

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-7 от 07.03.2023г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ ХV-75 и XVI-75, кв.5 поз. имоти с идентификатор 73328.501.53 по КК на с.Трънково. Като част от КПИИ за които е издадено разрешение за строеж № РС-13 от 07.03.2023 г.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобрения и разрешен КПИИ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.