О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-172/2/ от 08.03.2023 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –08 от 08.03.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект на ПУП –  ПР  на с. Раздел  за УПИ І- за парк, кв.49.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при община Елхово.