О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-251/1/ от 15.03.2023 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 35, УПИ ІІІ-38 по плана на с. Жребино.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП-План