О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 304/1/ от 24.03.2023 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за одобрение на план схема като част от ПУП на УПИ IІ- 428, кв.59 по плана на с. Кирилово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за одобрение на план схема