Заповед № РД – 273/ 30.03.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

№ РД-273

гр. Елхово, 30.03.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 35/15.12.2022 г. и 37/23.02.2023 г.

  

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 289 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 1953, кв. 73, парцел V, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7165, 27382.500.1952, 27382.500.7163, с начална тръжна цена 7 225,00 лв. без ДДС, депозит 722,50 лв. 

Публичният търг да се проведе на 20.04.2023 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 27.04.2023 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 18.04.2023 г. и 25.04.2023 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 18.04.2023 г. и 25.04.2023 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 18.04.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 25.04.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете  
  3. не се чете
  4. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

  1. не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ  / п / не се чете

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация

Скица